• https://www.facebook.com/profile.php?id=100004956585534

Hasar İşlemleri

Hasar Anında Yapılması Gerekenler

Hasarın bildirimi aşamasında aşağıda sıralanan bilgiler sizden istenecektir:

 • Poliçe ve acente numarası
 • Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Hasarın mahiyeti
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu

Hasar anında acil bir yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bunu mutlaka Hizmet Merkezi görevlisine iletiniz. Görevlimiz size gereken yardımı hemen organize edecektir.

Hasarınızı bize ihbar ettiğinizde tarafınıza verilecek olan dosya numaranızı mutlaka not ediniz. Tüm yazışma ve görüşmelerde bu dosya numarası kullanılacaktır. Hasarınızın ödemenize kadar olan süreçte dosya numaranızı bilmeniz size kolaylık sağlayacak, işlemlerinizi hızlandıracaktır.

Sizden talep edeceğimiz hasar evraklarını mümkün olduğu kadar çabuk temin ediniz ve hasar dosya numaranızı referans göstererek gönderiniz.

Hasarınızın tespiti için eksper görevlendirilmiş ise lütfen talimatlarına eksiksiz uyunuz.


Kasko Gerekli Belgeler

 

Çarpma – Çarpılma Olaylarında :

 • Sigorta poliçesi
 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),
 • Alkol raporu (tasdikli örneği),
 • Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,
 • Ehliyet fotokopisi,
 • Ruhsat fotokopisi,
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,
 • İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
 • Hasara ilişkin faturalar,
 • Hasara ilişkin fotoğraflar,
 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )

Araç Çalınma Olaylarında  :

Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

 • Sigorta poliçesi
 • Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
 • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları,
 • Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı,
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği),
 • Maliyeden silindi yazısı ( Tasdikli örneği),
 • Başvuru dilekçesi ( Sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),
 • Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )
 • Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (İşlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir)

Radyo - Teyp Çalınma Olaylarında :

 • Sigorta poliçesi
 • Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı ( Aslı gibidir onaylı),
 • Ruhsat fotokopisi,
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.


Trafik Sigortası Gerekli Belgeler

 

Maddi Zararlar :

 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),
 • Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse),
 • Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
 • Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu

Ölüm Halinde:

 • Kaza tespit tutanağı,
 • Veraset ilamı,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,
 • Ölüm raporu,
 • Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu

Yaralanma Halinde:

 • Kaza tespit tutanağı,
 • Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu,
 • Tedavi masraf faturalarının asılları.

Maluliyet Halinde:

 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
 • Kaza tespit tutanağı,
 • Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.


İşveren Mali Sorumluluk

 

İşveren Mali Sorumluluk Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Kaza zaptı(iş güvenliği veya SSK müfettişlerinin kaza raporu)
 • İşe başlama tarihi, SSK bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları
 • İşçinin iş akdi, SSK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar, ilaç kupürleri, reçeteler ve doktor raporları
 • Ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus kaydı örneği, ölüm raporu ve defin ruhsatı
 • Maluliyet halinde, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan maluliyet durumunu gösteren heyet raporu
 • Sigorta Şirketinin muvafakatı alınarak, kazazede işçiye sulhen yapılan ödemelerde yapılan noterlikçe düzenlenen ibraname
 • İşverenin tazminat talep yazısı
 • Mağdur kişiye ait TC numarası

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.


3. Şahıs Mali Sorumluluk

3. Şahıs Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 

İsteğe bağlı sorumluluk sigortası hasarlarında, zarar gören kişi talebini zarara neden olan sigortalıdan yapmaktadır ve bu aşamadan sonra şirketimiz devreye girmektedir.

Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir.

 • Sigorta poliçesi
 • Kazaya ilişkin tutanak,
 • Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
 • Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ilaç küpürleri ve reçete asılları, ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus aile kaydı, ölüm raporu, defin ruhsatı
 • Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),
 • Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 • Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.


Ferdi Kaza

 

Ferdi Kaza Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği
 • Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası
 • Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)
 • Talep yazısı

Ayrıca ek olarak;

Ölümlerde:

 • Ölüm raporu ve defin ruhsatı
 • Veraset ilamı tastikli örneği
 • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği

Yaralanmalarda:

 • Doktor ve hastane raporları
 • Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları
 • İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat küpürleri de ilave edilmiş şekilde)

Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) için:

 • Malüliyeti gösterir heyet raporu
 • Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir.

Nakliye

 

Hasar Meydana Geldiğinde Yapılacak İşlemler

Riziko gerçekleştikten sonra, sigortalı, sigortali degilmisçesine hasarin büyümesini önlemek amaciyla gerekli tedbirleri alacak ve hasara ugrayan emtialari sirket yetkilisinin veya eksperin görüslerine hazir hale getirecektir.

Sigortalı, rücu haklarimizin korunmasi için deniz tasimalarinda 3 gün, kara tasimalarinda 8 gün içerisinde tasiyiciya hasar bildirimi yapmak zorundadir.

Sigortali, eger bir deniz tasimaciligi söz konusu ise, yükte meydana gelen hasarin ileride tazmin edilecegine dair gemi donatanindan veya acentesinden teminat mektubu almalidir, aksi takdirde gemiye tedbir konulmasi yoluna gidilmelidir.

Emtia Kıymet Taşıma Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Beyan yazisi,
 • Fatura,
 • Konsimento, hamule senedi, CMR,
 • Kargo raporu,
 • Gümrük giris beyannamesi (ithalat halinde),
 • Gümrük çikis beyannamesi (Ihracat halinde),
 • Tutanak,
 • Çeki listesi,
 • Hasar fotograflari,
 • Nakliyeciye çekilen protesto
 • Hasar trafik kazasi sonucu olusmus ise trafik zapti, ehliyet, ruhsat fotokopileri,
 • Vergi kimlik numarasi veya vergi levhasi

Tekne Sigortası

 

Tekne Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Beyan yazisi,
 • Deniz raporu ve mürettebat ifadeleri,
 • Denize elverislilik belgesi,
 • Meteoroloji raporu,
 • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri,
 • Kurtarma teklifleri,
 • Tamir teklifleri,
 • Gemi donanimi asgari emniyet belgesi,
 • Personel listesi,
 • Class belgesi,
 • Class maintanance certificate,
 • Class raporu,
 • Hasar fotograflari,
 • Vergi kimlik numarasi veya vergi levhasi,
 • Tamir ve diger masraf faturalari,
 • Eksper raporu,
 • Gerekirse adjuster raporu .

Elektronik Cihaz

 

Elektronik Cihaz Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
 • Fiyat teklifini içeren ve hasar nedenini belirten teknik/yetkili servis raporu,
 • Hasar fotoğrafları,
 • İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
 • Talep yazısı

Makine Kırılması

 

Makine Kırılması  Sigortası  Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
 • Fiyat teklifini içeren ve hasar nedenini belirten teknik/yetkili servis raporu,
 • Hasar fotoğrafları,
 • İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise)
 • Talep yazısı

Montaj Sigortası

 

Montaj  Sigortası  Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
 • Keşif özeti, hakediş raporları,
 • İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme,
 • Hasar nedenini belirten teknik servis raporu
 • Hasar fotoğrafları,
 • İmza sirküleri, vergi levhası, şirket kaşesi (sigortalı şirket ise).
 • Talep yazısı

Kredi Kartı İşsizlik

 

Gayri İhtiyari İşsizlik

 • İşten ayrılma bildirgesi (İşveren ve çalışan tarafından imzalanmış olmalı)
 • İş-Kur belgesi (İş aktinin feshinden itibaren 30 gün sonrasında alınmış Türkiye İş kurumunda iş arayan kaydı bulunduğuna dair belge-kaşeli)
 • İşveren beyanı (Ek B) (Eksik ise; İş sözleşmesi, ihbarname örneği)
 • İşten ayrılmadan önceki son 6 aya ait maaş bordroları
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İşten ayrılma tarihinden önceki son 3 aylık kredi kartı ekstreleri(Ekstrelerin üzerinde isim soyisim ve hesap kesim tarihi yazılı olmalıdır)
 • SGK Hizmet Dökümü
 • İşsizlik nedeninizi, işsizlik tarihinizi ve poliçeden faydalanmak istediğinizi belirten beyan
 • Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı asıl kaşeli işsizlik ödeneği ödeme kararı
 • Kişisel bilgiler (Ek A) ve Taahhütler (Ek C) formlarının imzalısı
 • Ptt dekontu
 • İşverene ait imza sirküleri
 • Sertifika

Geçici İş Göremezlik

 • Yapılan tedaviye ilişkin tanı raporu ve evraklar
 • Heyet raporu
 • İşveren beyanı (Ek B)
 • Geçici maluliyetin gerçekleşmesinden önceki son 6 aya ait maaş bordroları
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İşten ayrılma tarihinden önceki son 3 aylık kredi kartı ekstreleri(Ekstrelerin üzerinde isim soyisim ve hesap kesim tarihi yazılı olmalıdır)
 • SGK Hizmet Dökümü
 • Poliçeden faydalanmak istediğinizi belirten beyan
 • Kişisel bilgiler (Ek A) ve Taahhütler (Ek C) formlarının imzalısı
 • Doktor Beyanı (Ek C)
 • Sertifika

Hastaneye Yatırılma

 • Yapılan tedaviye ilişkin tanı raporu ve evraklar
 • Heyet raporu
 • İşveren beyanı (Ek B)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Geçici maluliyetin gerçekleşmesinden önceki son 6 aya ait maaş bordroları
 • İşten ayrılma tarihinden önceki son 3 aylık kredi kartı ekstreleri (Ekstrelerin üzerinde isim soyisim ve hesap kesim tarihi yazılı olmalıdır)
 • SGK Hizmet Dökümü
 • Poliçeden faydalanmak istediğinizi belirten beyan
 • Kişisel bilgiler (Ek A) ve Taahhütler (Ek C) formlarının imzalısı
 • Doktor Beyanı (Ek C)
 • Sertifika

Yangın

 

Yangın Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • İtfaiye raporu
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Cumhuriyet savcılığından takipsizlik kararı
 • Zararı gösteren beyan / talepname
 • Polis veya jandarma tutanağı
 • Vergi levhası (İşyerleri İçin )
 • Mal sahipleri için tapu belgesi
 • Kiracılar için kira kontratı

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.


Dahili Su

 

Dahili Su Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Tapu ( Binalar İçin)
 • Kira kontratı( Ev eşyası için)
 • Talep yazısı
 • Vergi levhası( İşyerleri için)

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.


Fırtına

 

Fırtına Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Poliçe örneği
 • Prim ödeme makbuzları
 • Meteoroloji raporu
 • Talep yazısı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotoğraflar

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.


Hırsızlık

 

Hırsızlık Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
 • Vergi levhası ( İşyeri ise )
 • Beyan ( Olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
 • Muhasebe kayıtları
 • Çalındığı tespit edilen muhteviyatın (İşyerleri için) yada ev eşyalarının dökümü
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması (Konut Sigortası kapsamındaki hasarlarda bu belge gerekli değildir)

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.


Cam Kırılması

 

Cam Kırılması Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (Şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
 • Hasara ilişkin fotoğraflar (Şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
 • TC kimlik numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi levhası (Tüzel kişilerde)

Not: Evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.