• https://www.facebook.com/profile.php?id=100004956585534

Tarım Sigortaları

DEVLET  DESTEKLİ  TARIM  SİGORTALARI  ( TARSİM )

Ekonomiye can veren tarım sektöründe üreticileri desteklemek, geçim kaynaklarında meydana gelecek riskleri güvence altına almak ve tarımsal üretimleri esnasında karşılaşabilecekleri muhtemel zararları telafi etmek amacıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) ile çiftçilerimizin daima yanında, yakınında bulunmaktadır

Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile

 • Açık alanlarda yetiştiriciliği yapılan her türlü bitkisel ürünler, 
 • Örtü altı sistemlerinde yetiştirilen ürünler, cam-plastik örtü, teknik donanım ve sera konstrüksiyonu ile yüksek tüneller,
 • Büyükbaş süt veya erkek besi sığırları ile koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar,
 • Deniz ve iç sularda modern kültür balıkçılığı yöntemleri ile yetiştirilen su ürünleri,
 • Hindi, devekuşu, yumurtalık ve etlik (broiler) tavuklar ile civciv gibi kanatlı kümes hayvanları,
 • Aktif (arılı) ve plakalı arı kovanları teminat altına alınır. 

TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kayıt Şartı

Bitkisel Ürünler ve Araziler: Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

Cam veya Plastik Seralar: Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS)

Büyükbaş, Küçükbaş Hayvanlar : Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET)

Su Ürünleri: Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS)

Arılar ve Kovanları: Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)

Kanatlı Kümes Hayvanları :Kapalı Sistem, biyo güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış işletmeler.                                                                    

gibi kayıt sistemlerine kayıtlı olmak zorundadır.

Devletin Sigorta Prim Desteği

Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla, üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sigortalı adına TARSİM'e ödenmektedir. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

 

DEVLET DESTEĞİ ORANLARI

Sigorta Ürün ve Teminat Grupları                                         Prim Desteği 

Bitkisel Ürün Sigortaları (Don Teminatı)                                  %66,6 

(2/3)Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları (Süt ve Besi)           %50                             

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları (Koyun ve Keçi)               %50             

Sera Sigortaları                                                                              %50                                    

Kümes Hayvanları Sigortaları                                                      %50                                

Su Ürünleri Hayat Sigortası                                                          %50

 

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan Kalite Kaybı sigorta kapsamındadır.

Ayrıca;

 • •        Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, teminatı isteğe bağlı olarak, Dolu Paket teminatlarına ek olarak, 
 • •        Meyve bahçeleri ve bağlarda, Dolu Ağı ve Örtü sistemleri isteğe bağlı olarak, Dolu Paket teminatları için, sigorta kapsamına alınabilir.

 

Primlerin Ödenmesi

Bitkisel Ürün Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Meyve ürünlerinde, Dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, sadece Don teminatında primin 2/3'ü Devlet tarafından karşılanır.

Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.

 

Hasar İhbarları

Sigortalı/Sigorta ettiren; hasar ihbarını, sigortacı ya da acentesi aracılığıyla, sistem üzerinden, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, en kısa sürede Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM'e) yapar.

 

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarının güncel olması gerekir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM'in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Onaylanan bilgilere ait poliçeyi düzenleyerek çiftçiye verir.

 

SERA SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınabilmektedir.

Primlerin Ödenmesi

Sera Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır; kalan %75'i de vadeli olarak (1 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu) tahsil edilir.

 

Hasar İhbarları

Sera Sigortasında, en geç 24 saat içinde acente ya da sigortacı aracılığı ile Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM'e) yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması gerekir.

Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için TARSİM'e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigortacı, sigorta ettirenin beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonunu başlatır. Yapılacak risk incelemesi ile sigortalanacak seraya ait özellikler belirlenir ve sisteme kayıt edilir. Seranın özellikleri ile belirlenen risk grubuna göre Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartlar ile Tarife Ve Talimatlar doğrultusunda poliçe, sigorta şirketi tarafından düzenlenir.

Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır. Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET' e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;

 • • Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale (Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.),
 • •Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
 • •Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 • •Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
 • •Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski,  Sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.( Dar Kapsamlı Tarifede, prim peşin tahsil edilir.)

Hasar İhbarları

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında; en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (444 82 77) yapılır

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi; Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET' e) kayıtlı hayvanlarını sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM'e) üye sigorta Şirketine veya acentesine başvurur. Acente, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

 • • Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • •Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
 • •Zehirli çayır otları ve yem'e bağlı zehirlenmeler,
 • •Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,

sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25'i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir

Hasar İhbarları

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında; en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acente aracılığı ile TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (444 82 77) yapılır.

İşleyiş ve Hasar Organizasyonu

Çiftçi; Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET)'e kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekelerini, sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM'e) üye sigorta Şirketine veya acentesine başvurur. Acente, Tarım Sigortaları Havuzu (Tarsim) tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında; Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim, hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Küçükbaş Hayvan Hasar Raporu'nu düzenler. Hasar dosyası tamamlanarak, kesinleşmiş tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.